Z życia przedszkola

….Z życia przedszkola

Przebieg procesu wychowania, nauczania i opieki w Przedszkolu.

Do przedszkola chodzi obecnie 129 dzieci, w wieku od trzech do siedmiu lat . Dzieci zostały zapisane, zgodnie z wiekiem, do pięciu grup.

Przedszkole pracuje od godziny 7:00 do godziny18:00. Dzieci do przedszkola można przyprowadzać, zgodnie ze  Statutem Przedszkola, w godzinach 7:00 - 9:00 (lub w każdym innym czasie, zgodnie z potrzebą), zaś odbierać do godziny 18:00

 

 Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Obecnie przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się drogą internetową.

 

MISJA PRZEDSZKOLA :    Przedszkole ma jasno określony kierunek działań i zgodnie z nim podąża ku wyznaczonym obszarom rozwoju, dzięki czemu staje się:

-          otwarte na każde dziecko i jego rodziców,

-          wolne od selekcji,

-          wspomagające wszystkie dzieci z pełną gwarancją ich  wszechstronnego rozwoju,

-          różnicujące indywidualny rozwój dziecka poprzez dobieranie zadań edukacyjnych do potrzeb i możliwości każdego przedszkolaka,

-          przyjazne dzieciom i ich środowisku rodzinnemu,

-          o zmieniającej się w miarę potrzeb, strukturze organizacyjnej,

Mottem codziennej pracy, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej są słowa M. Grzegorzewskiej:  „każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki, ale także do sukcesu na miarę jego możliwości”

Przedszkole pracuje zgodnie z koncepcją pracy przedszkola, w oparciu o własny program wychowania przedszkolnego różnicujący indywidualny rozwój dziecka, poprzez dostosowanie zadań edukacyjnych do jego potrzeb i możliwości - zgodny z podstawa programową (przyjęty do realizacji przez Dyrektora Przedszkola)

Dodatkowo program ten jest wzmocniony przez przyjęte do realizacji programy uzupełniające:

-        Program „Dzieci niepełnosprawne w strukturze przedszkola masowego” opracowany przez Radę Pedagogiczną zgodnie z podstawą programową;

-        Program „Edukacji teatralnej”  - opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola 114;

-        Program „Klub małego Europejczyka” - opracowany przez Radę Pedagogiczną zgodnie z podstawą programową;

-        Program „Młodego Ekologa” - opracowany przez Radę Pedagogiczną zgodnie z podstawą programową;

-        Program filozoficzny „Kącik Sokratesa – Dzieci dzieciom” autorstwa mgr Anny Brzoskowskiej i mgr Katarzyny Kuczyńskiej;

-        Program geograficzny „W jeden dzień dookoła Europy” - opracowany przez Radę Pedagogiczną zgodnie z podstawą programową,

oraz

-        Elementy Programu Przyjaciele Zippiego, 

i metody:

-        Metodę Projektu

-        Metodę Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,

-        Matematykę według profesor M. Gruszczyk – Kolczyńskiej