Statut

                     StatutPrzedszkola

                                                Przepisy ogólne                              

§1. Przedszkole Nr 114 zwane dalej „Przedszkolem” jest Przedszkolem Publicznym[1][1].

§2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. M. Langiewicza 1/3.

§3. 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.[2][2]

2.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.[3][3]

3.      Przedszkole działa na podstawie:

-          Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 roku z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

-          Aktu założycielskiego,

-          Niniejszego statutu.[4][4]

§4. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu to:  Przedszkole Nr 114

     (adres, numer telefonu, fax, regon, NIP) 

Inne informacje o przedszkolu

§5. 1. Przedszkole czynne jest codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w

          godzinach od 7:00 do 18:00[5][5]

      2. Przedszkole jest placówką nieferyjną. Termin przerw w pracy przedszkole ustala

          organ prowadzący, na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców. W

          czasie przerwy w pracy przedszkola, dzieciom zapewnia się opiekę w przedszkole

          dyżurującym.[6][6]

  1. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi jedenaście godzin, w tym pięć godzin – od godziny 8:00 do 13:00 , przeznaczonych na realizację podstawy programowej[7][7]
  2. Świadczenia udzielane przez przedszkole codziennie od momentu jego otwarcia do godziny 13:00 są bezpłatne[8][8]

§.6 Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez

        rodzica/prawnego opiekuna lub inna upoważnioną przez nich osobę, pod opiekę

        wychowawcy grupy lub upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru

        dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica/prawnego opiekuna lub inna upoważnioną

        przez nich osobę[9][9].  

  §7. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są w okresach miesięcznych, w

        dniach ustalonych na zebraniu ogólnym

-          z góry za żywienie dzieci,

-          z dołu za czas pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 13:00, na podstawie ewidencji obecności prowadzonej przez nauczyciela w dzienniku[10][10]

  §8.1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z dwóch części:

a.      opłaty za żywienie (tzw. stawki żywieniowej dziennej), ustalanej przez Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b.      opłaty za każdą rozpoczęta godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole po godzinie 13:00, ustalanej zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy[11][11]

  1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas na świadczenia bezpłatne  wylicza się jako iloczyn: stawka wynikająca z Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy razy liczba faktycznych godzin pobytu dziecka, w danym miesiącu, w przedszkolu po godzinie 13:00[12][12]
  2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas na świadczenia bezpłatne za każdy dzień nieobecności nie jest naliczana.

-          O nieobecności dziecka w przedszkolu oraz przewidywanym czasie jej trwania, przedszkole powiadamiają Rodzice/prawni opiekunowie  w sposób określony przez dyrektora [13][13]

  1. Rodzice/prawni opiekunowie  dziecka, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole po godzinie 13:00 zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy,

-          Zwolnienia udziela dyrektor przedszkola na wniosek złożony przez Rodzica/prawnego opiekuna dziecka uczęszczającego do przedszkola,

-                      Wzór wniosku i decyzji dyrektora w sprawie  obniżenia lub zwolnienia z opłaty stanowi załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego statutu[14][14]

  1. uchylono[15][15]
  2.  W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa, za każdy dzień nieobecności, po uprzednim powiadomieniu przedszkola, o przewidywanym czasie jej trwania[16][16]
  3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych[17][17].
  4. uchylono[18][18]

§9.1. Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z posiłków zgodnie z aktualnie

         obowiązującymi przepisami

     2. Zasady odpłatności za  korzystanie z żywienia przez pracowników ustala organ

         prowadzący[19][19].

 §10.  Czas pobytu dziecka w przedszkolu może obejmować: minimum programowe

        (5godzin dziennie  – realizacja podstawy programowej) lub pełny pobyt w placówce

        (8 – 9 godzin dziennie) zgodnie z życzeniem rodziców/prawnych opiekunów

         dzieci.

 

 

 

 

Z pełną treścią STATUTU PRZEDSZKOLA 114 można się zapoznać się na miejscu w Przedszkolu

 [1][1] zmiany dokonano Uchwałą Nr 1 z dnia 18.02.2004

[2][2] zmiany dokonano Uchwałą Nr 1 z dnia 18.02.2004

[3][3] ustęp dodano Uchwałą Nr 1 z dnia 18.02.2004

[4][4] ustęp dodano Uchwałą Nr 1 z dnia 18.02.2004

[5][5] zmiany dokonano Uchwałą Nr 1 z dnia 15.10.2009

[6][6] zmiany dokonano Uchwałą Nr 1 z dnia 10.10.2011

[7][7] ustęp dodano Uchwałą Nr 1 z dnia 15.10.2009

[8][8] ustęp dodano Uchwałą Nr 1 z dnia 10.10.2011

[9][9] zmiany dokonano Uchwałą Nr 1 z dnia 10.10.2011

[10][10] zmiany dokonano Uchwałą Nr 1 z dnia 10.10.2011

[11][11] zmiany dokonano Uchwałą Nr 1 z dnia 10.10.2011

[12][12] zmiany dokonano Uchwałą Nr 1 z dnia 10.10.2011

[13][13] zmiany dokonano Uchwałą Nr 1 z dnia 10.10.2011

[14][14] zmiany dokonano Uchwałą Nr 1 z dnia 10.10.2011

[15][15] uchylono Uchwałą Nr 1 z dnia 10.10.2011

[16][16] zmiany dokonano Uchwałą Nr 1 z dnia 10.10.2011

[17][17] ustęp dodano Uchwałą Nr 1 z maja 1999

[18][18] uchylono Uchwałą Nr 1 z dnia 10.10.2011

[19][19] ustęp dodano Uchwałą Nr 1 z dnia 9.09.2000